100% Polychlorid (Vinyl)

100% Polychlorid (Vinyl)